تبلیغات
آفتاب گردون - تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی